logo

Polish (Poland)English (United Kingdom)
STATUT

STATUT

NIEPUBLICZNEJ PLAC脫WKI EDUKACYJNEJ: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

Uchwalony przez

Zarz膮d G艂贸wny Stowarzyszenia Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi膮

w dniu 1 wrze艣nia 2006 roku

Zmieniony przez Fundacj臋 Tw贸rczych Kobiet dn. 5 i 26 lipca 2008

Ponownie zmieniony dn. 10 marca 2010 i 1 marca 2011, 30 marca 2017


PODSTAWA PRAWNA


搂 1

 1. Ustawa o systemie o艣wiaty z dnia 7 wrze艣nia 1991r. (tekst jednolity Dz.U. 2004 roku Nr 256, poz. 2572).
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o zmianie ustawy o systemie o艣wiaty oraz o zmianie niekt贸rych innych ustaw (Dz.. U. z 2003 roku, Nr 137, poz. 1304).
 2. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 roku w sprawie zasad i warunk贸w podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykszta艂cenia og贸lnego doros艂ych (Dz. U. Nr 103, poz. 472).
 3. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupe艂niania przez osoby doros艂e wiedzy og贸lnej, umiej臋tno艣ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).
 4. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 20 grudnia 2003 roku w sprawie akredytacji plac贸wek i o艣rodk贸w prowadz膮cych kszta艂cenie ustawiczne w trybach pozaszkolnych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 227, poz. 2247).
 5. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpiecze艅stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko艂ach i plac贸wkach (Dz. U. z 2003 roku, Nr 6, poz. 69).
 6. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. z dn. 5 grudnia 1996脗聽 ze zmianami z dn. 21 lipca 2008 r.
 7. Rozporz膮dzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposob贸w dope艂niania obowi膮zku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentyst贸w z dn. 6 pa藕dziernika 2004 r.
 8. Ustawa o zawodach piel臋gniarki i po艂o偶nej z dn. 15.05.2001
 9. Rozporz膮dzenie 脗聽Ministra Zdrowia w sprawie kszta艂cenia podyplomowego piel臋gniarek i po艂o偶nych z dn. 17 grudnia 1998 (Dz. U. z dn.29 grudnia 1998 r)

NAZWA I SIEDZIBA PLAC脫WKI


搂 2

 1. Organem za艂o偶ycielskim Plac贸wki jest Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersi膮.
 2. W艂a艣cicielem plac贸wki jest Fundacja Tw贸rczych Kobiet 鈥 organ prowadz膮cy.
  1. Plac贸wka nosi nazw臋: CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
  2. Ilekro膰 w Statucie wyst臋puje s艂owo Plac贸wka, nale偶y przez to rozumie膰 CENTRUM NAUKI O LAKTACJI
  3. Siedzib膮 Plac贸wki jest lokal mieszcz膮cy si臋 w Warszawie przy ul. Hozjusza 2.

INFORMACJE OG脫LNE


搂 3

 1. Plac贸wka prowadzi kszta艂cenie ustawiczne doros艂ych, jest o艣rodkiem dokszta艂cania i doskonalenia zawodowego dla lekarzy, po艂o偶nych, piel臋gniarek. Posiada struktur臋 odpowiadaj膮c膮 profilowi spo艂eczno-us艂ugowemu.
 2. Zaj臋cia z uczestnikami odbywaj膮 si臋 w wynajmowanych salach wyk艂adowych wyposa偶onych w podstawowy sprz臋t wizualny w Domu Pielgrzyma Amicus, ul. Hozjusza 2, Warszawa oraz w Centrum Konferencyjno-szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa聽 lub na terenie innego o艣rodka spe艂niaj膮cego wymagania stawiane salom dydaktycznym.
 3. Podstawow膮 form膮 pracy s膮 zaj臋cia dydaktyczne teoretyczne i praktyczne prowadzone przez nauczycieli CNoL podczas kurs贸w.
 4. Cykl nauczania w Plac贸wce zale偶y od ilo艣ci godzin dydaktycznych w danym kursie: od 3 do 200 godzin zaj臋膰.
 5. Nauczanie odbywa si臋 w oparciu o autorskie programy zatwierdzane przez Rad臋 Programow膮 Plac贸wki.
 6. Po uko艅czeniu kursu uczestnik otrzymuje dyplom uko艅czenia kursu wystawiony na w艂asnym blankiecie Plac贸wki oraz za艣wiadczenie imienne potwierdzaj膮ce ilo艣膰 odbytych godzin kursu, wystawione na w艂asnym blankiecie Plac贸wki wg wzoru MEN, CKPPiP albo OIL oraz IBLCE.
 7. Plac贸wka prowadzi weryfikacj臋 wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie poradnictwa laktacyjnego nadaj膮c m.in. tytu艂 Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Tytu艂 uprawnia osob臋, kt贸ra spe艂ni艂a wszystkie wymagania do u偶ywania nazwy i znaku towarowego zgodnie z ich przeznaczeniem przez 7 lat.
 8. Kandydaci na Certyfikowanych Doradc贸w Laktacyjnych musz膮 spe艂ni膰 kryteria rekrutacji, odby膰 wymagan膮 ilo艣膰 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz praktyki indywidualnej, zda膰 egzamin teoretyczny i praktyczny, co jest uregulowane szczeg贸艂owymi przepisami. (Standardy CDL, Regulamin kszta艂cenia CNoL)


CEL, ZADANIA, FORMY REALIZACJI


搂 4

Celem plac贸wki jest:


- poszerzanie wiedzy oraz uzupe艂nianie praktycznych umiej臋tno艣ci zawodowych w zakresie opieki zdrowotnej nad matkami i dzie膰mi, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem poradnictwa laktacyjnego

- poszerzanie wiedzy w zakresie wszystkich dziedzin nauki zwi膮zanych z ludzk膮 laktacj膮

- prowadzenie biblioteki,

-聽 prowadzenie i wspieranie bada艅 i innych dzia艂a艅 na rzecz aktualizowania wiedzy o laktacji i zwi膮zanych z ni膮 dziedzin.


搂 5

Plac贸wka spe艂nia nast臋puj膮ce zadania:


 1. Opracowuje i aktualizuje autorskie programy doskonalenia zawodowego lekarzy, piel臋gniarek, po艂o偶nych oraz kszta艂cenia podyplomowego pedagog贸w, psycholog贸w i przedstawicieli innych zawod贸w.
 2. Organizuje kszta艂cenie w formach pozaszkolnych, w systemie samokszta艂cenia kierowanego i stacjonarnego w dziedzinie przekazywania wiedzy i rozwijania umiej臋tno艣ci praktycznych w wy偶ej wymienionych dziedzinach na r贸偶nych poziomach, m.in. organizacja kurs贸w dokszta艂caj膮cych dla piel臋gniarek, po艂o偶nych i kurs贸w medycznych dla lekarzy.
 3. Zgodnie z dyrektyw膮 Komisji Europejskiej 2006/141/WE z dnia 22 grudnia 2006 oraz Wzorcem Dzia艂ania dla Europy 2006 kszta艂ci profesjonalnych doradc贸w laktacyjnych.
 4. Dba o wysoki poziom przekazywanych tre艣ci nauczania poprzez staranny dob贸r kadry nauczycielskiej, posiadaj膮cej do艣wiadczenie pedagogiczne i zawodowe.
 5. Prowadzi kszta艂cenie kadry i udoskonalanie jej umiej臋tno艣ci dydaktycznych i poszerzanie warsztatu pracy.
 6. W procesie kszta艂cenia wykorzystuje nowoczesne metody i techniki audiowizualne oraz metody aktywizuj膮ce.
 7. Zaspokaja potrzeby spo艂eczne w zakresie poszerzania wiedzy i doskonalenia umiej臋tno艣ci zawodowych.
 8. Aktywizuje zawodowo uczestnik贸w kurs贸w.
 9. Prowadzi prace badawcze w dziedzinie ludzkiej laktacji.
 10. Publikuje wyniki swoich bada艅 oraz opracowuje i publikuje protoko艂y post臋powania w zaburzeniach laktacji zgodnie z wiedz膮 opart膮 na dowodach.W艁ADZE PLAC脫WKI

搂 6


Prowadz膮cym plac贸wk臋 jest Dyrektor CENTRUM NAUKI O LAKTACJI. Jego zadania okre艣la dokument Struktura CNoL.

搂 7

Organem wsp贸艂prowadz膮cym jest Rada Szko艂y, kt贸ra sk艂ada si臋 z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, wicedyrektora ds. programowych, specjalist贸w: ds. nauki, metodyki nauczania, standardu CDL oraz kierownik贸w poszczeg贸lnych kurs贸w.

Do zada艅 Rady Szko艂y nale偶y:

a/Ustalanie polityki plac贸wki.

b/Wytyczanie kierunk贸w podejmowanych dzia艂a艅, m.in. prac badawczych, publikacji, organizacji konferencji naukowych, zakresu organizowanego kszta艂cenia.

c/Podejmowanie wsp贸艂pracy z innymi instytucjami.

d/ Promowanie dzia艂a艅 plac贸wki w 艣rodowisku medycznym

e/ Tworzenie i zatwierdzanie program贸w autorskich poszczeg贸lnych kurs贸w teoretycznych oraz 膰wicze艅 praktycznych.

f/ Zatwierdzanie r贸偶nych form sprawdzania wynik贸w kszta艂cenia oraz ewaluacji prowadzonej dzia艂alno艣ci.

g/ Powo艂ywanie Komisji Etycznej.

h/ Powo艂ywanie i odwo艂ywanie sekcji tematycznych lub 艣rodowiskowych.


搂 8


Rada Szko艂y mo偶e powo艂a膰 Rad臋 Naukow膮 z艂o偶on膮 z zaproszonych ekspert贸w z r贸偶nych dziedzin.

Rol膮 Rady Naukowej jest:

a/ wsparcie merytoryczne Rady Szko艂y

b/ doradztwo w trudnych sprawach

d/ opiniowanie dzia艂a艅 plac贸wki

e/ promowanie plac贸wki poza jej strukturami.


搂 9

Zgodnie z 搂 7 ptk. g/ Dyrektor Szko艂y mo偶e powo艂a膰 Komisj臋 Etyczn膮 do zbadania sprawy w przypadku z艂o偶enia skargi zgodnie z Procedur膮 sk艂adania skargi na:


a/ cz艂onka Rady Szko艂y,

b/ cz艂onka personelu,

c/ Certyfikowanego Doradc臋 Laktacyjnego,


Komisja powinna sk艂ada膰 si臋 z minimum 3 cz艂onk贸w, przynajmniej dw贸ch spo艣r贸d cz艂onk贸w Rady Szko艂y, najlepiej prezentuj膮cych r贸偶ne zawody.

Komisja post臋puje zgodnie z Procedur膮 sk艂adania skargi.


搂 10

Zgodnie z 搂 7 ptk. h/ Rada Szko艂y mo偶e powo艂a膰 sekcje tematyczne lub 艣rodowiskowe do realizacji zada艅 zgodnych z Celami plac贸wki okre艣lonymi w 搂 4.


Sekcj臋 tworzy:

a/ przewodnicz膮cy sekcji

b/ dw贸ch wiceprzewodnicz膮cych

c/ cz艂onkowie sekcji

Szczeg贸艂owe cele, zadania i sposoby ich realizacji przez poszczeg贸lne sekcje okre艣la聽 dokument Zadania Sekcji

Rada Szko艂y sprawuje nadz贸r nad ka偶d膮 powo艂an膮 sekcj膮.

Rada Szko艂y mo偶e odwo艂a膰 w艂adze sekcji w przypadku narusze艅 Kodeksu CDL, je艣li dotyczy jej cz艂onk贸w oraz ca艂膮 sekcj臋 w przypadku wyga艣ni臋cia zada艅 lub braku aktywno艣ci.


搂 11


Osobami odpowiedzialnymi za realizowane programy kszta艂cenia, prace badawcze, publikacje, poziom nauczania, dob贸r kadry nauczycielskiej s膮:

Zast臋pca dyrektora ds. programowych oraz specjalista ds. metodyki nauczania.

Osobami odpowiedzialnymi za organizacj臋 kurs贸w s膮 kierownicy poszczeg贸lnych kurs贸w oraz specjalista ds. szkole艅 personelu medycznego.
Wy偶ej wymienione osoby stanowi膮 Rad臋 Plac贸wki.


搂 12

Do zada艅 Kierownika kursu nale偶y:

 1. Nadz贸r nad merytorycznym poziomem programu kszta艂cenia.
 2. Konsultowania tre艣ci merytorycznych z wyk艂adowcami i trenerami.
 3. Wsp贸艂decydowanie o doborze kadry dydaktycznej.
 4. Zapewnienia bazy wyk艂adowej spe艂niaj膮cej wymogi ergonomii pracy i przepis贸w BHP oraz sprz臋tu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych.
 5. Nadz贸r nad rekrutacj膮 uczestnik贸w kurs贸w: zatwierdzanie wymaga艅,脗聽 analiza danych dostarczonych przez koordynatora szkolenia, ostateczne zatwierdzenie listy uczestnik贸w.
 6. Analiza wynik贸w ankiet ewaluacyjnych kursu, wyci膮ganie wniosk贸w i podejmowanie dzia艂a艅 celem podwy偶szania jako艣ci kurs贸w.
 7. Kierownik powo艂uje koordynatora kursu i powierza mu zadania okre艣lone w dok. Struktura CNoL.


ORGANY PLAC脫WKI I ICH ZADANIA


搂 13


Plac贸wka posiada Rad臋 Programow膮 sk艂adaj膮c膮 si臋 z Dyrektora CENTRUM NAUKI O LAKTACJI, zast臋pc贸w dyrektora oraz kierownik贸w poszczeg贸lnych kurs贸w oraz zaproszonych ekspert贸w.


Do zada艅 Rady Programowej nale偶y:

 1. Zatwierdzanie program贸w autorskich poszczeg贸lnych kurs贸w.
 2. Ustalanie tematyki i ilo艣ci godzin dla poszczeg贸lnych kurs贸w.
 3. Opracowanie podstawy programowej dla poszczeg贸lnych kurs贸w.
 4. Opracowanie programu 膰wicze艅 praktycznych.
 5. Zatwierdzanie r贸偶nych form sprawdzania wynik贸w kszta艂cenia.


KADRA NAUCZYCIELSKA

搂 14

Kadra nauczycielska sk艂ada si臋 z:

- wyk艂adowc贸w, prowadz膮cych zaj臋cia teoretyczne i opracowuj膮cych materia艂y edukacyjne

- trener贸w, prowadz膮cych zaj臋cia praktyczne

- egzaminator贸w, weryfikuj膮cych nabyt膮 podczas kurs贸w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci uczestnik贸w


PERSONEL

搂 15


Personel Plac贸wki to: koordynator szkole艅, koordynator praktyk, koordynator egzamin贸w, sekretarz, grafik, informatyk, ksi臋gowa. Inni pracownicy s膮 zatrudniani w ramach potrzeb.


PRAWA I OBOWI膭ZKI PRACOWNIK脫W

搂 16

 1. Prawa i obowi膮zki kadry nauczycielskiej i personelu Plac贸wki wynikaj膮 z zawieranych odr臋bnie um贸w o prac臋, um贸w zlece艅, um贸w o dzie艂o. Przyjmowany przez pracownik贸w zakres obowi膮zk贸w okre艣la dokument Struktura CNoL oraz Regulamin kszta艂cenia CNoL.


 1. Kadra nauczycielska i personel maj膮 obowi膮zek poddawania si臋 okresowym ocenom prowadzonym przez uczestnik贸w kurs贸w oraz przez Dyrektora Plac贸wki. Negatywne wyniki w/w ocen mog膮 stanowi膰 podstaw臋 do rozwi膮zania umowy.搂 17

Kadra nauczycielska ma prawo do:

 1. Korzystania z literatury fachowej (z Biblioteki CNoL) oraz materia艂贸w dydaktycznych nale偶膮cych do CNoL (konspekty, zdj臋cia, prze藕rocza, tabele, schematy) z zachowaniem zasad cytowania i poszanowania praw autorskich.
 2. Korzystania ze sprz臋tu dydaktycznego CNoL lub wynajmowanego przez CNoL.
 3. Powielania materia艂贸w niezb臋dnych do realizacji zaj臋膰.
 4. Wprowadzania nowo艣ci naukowych do programu nauczania.
 5. Doboru tre艣ci kszta艂cenia w zale偶no艣ci od potrzeb grupy.
 6. Zg艂aszania do kierownika kursu wszelkich uwag dotycz膮cych organizacji szkolenia i przebiegu zaj臋膰.
 7. Prowadzenia zaj臋膰 w pomieszczeniach spe艂niaj膮cych wymogi ergonomii pracy i przepisy BHP.


搂 18

Kadra nauczycielska ma obowi膮zek:

 1. Stosowania si臋 do Zasad dla wyk艂adowc贸w CNoL oraz Regulamin贸w egzamin贸w.
 2. Prowadzenia zaj臋膰 teoretycznych zgodnie z Podstaw膮 programow膮 CNoL dla danego kursu, a zaj臋膰 praktycznych zgodnie z Ramowym programem praktyk.
 3. Przeprowadzenie zaj臋膰 tak, aby cele og贸lne i szczeg贸艂owe danego tematu zosta艂y zrealizowane, a praktykant naby艂 umiej臋tno艣ci zgodnie z wykazem.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania poprzez staranne przygotowanie i przekazywanie tre艣ci merytorycznych w oparciu o pozycje pi艣miennictwa nie starsze ni偶 z 3 ostatnich lat, przede wszystkim metaanalizy i badania z randomizacj膮.
 5. Konsultowania tre艣ci wyk艂ad贸w z kierownikiem danego kursu.
 6. Przygotowanie prezentacji dla przedstawianych temat贸w oraz szczeg贸艂owego konspektu wyk艂ad贸w dla uczestnik贸w kursu. Zapewnienia obecno艣ci pacjent贸w na zaj臋cia praktyczne.
 7. Zachowania zasad cytowania i poszanowania praw autorskich we wszystkich prezentowanych tre艣ciach.
 8. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym aktywizuj膮cych metod nauczania (co 15 -20 minut). Sta艂e doskonalenia metodyki nauczania.
 9. Punktualne rozpoczynanie zaj臋膰 i przestrzeganie wyznaczonego czasu z zachowaniem koniecznych przerw.
 10. Dbanie o sprz臋t dydaktyczny.
 11. Niezw艂oczne powiadomienie organizatora o braku mo偶liwo艣ci przeprowadzenia zaj臋膰 w danym dniu i wskazanie zast臋pcy.
 12. Przeprowadzenia zaliczenia zaj臋膰 wobec os贸b nieobecnych na wyk艂adach w formie wskazanej przez wyk艂adowc臋 lub trenera.
 13. Zalecenia dodatkowych godzin praktyk wobec os贸b, kt贸re nie posiad艂y umiej臋tno艣ci wyszczeg贸lnionych w wykazie.


搂 19

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIK脫W

Informacje o kursach s膮 powszechnie dost臋pne. Formy informowania oraz osoby, do kt贸rych kierowany jest kurs okre艣la Regulamin kszta艂cenia.

Rekrutacja uczestnik贸w odbywa si臋 na podstawie zg艂osze艅 pisemnych (formularz rejestracyjny na www.kobiety.med.pl/rejestracja) do wyczerpania limitu miejsc. Kwalifikacja uczestnik贸w odbywa si臋 indywidualnie w zale偶no艣ci od wybranej formy kszta艂cenia (rodzaj kursu). Reguluje to dokument Zasady rekrutacji na kursy CNoL.


PRAWA I OBOWI膭ZKI UCZESTNIK脫W


搂 20

Uczestnik ma prawo do:

 1. Uczestniczenia w zaj臋ciach przewidzianych programem nauczania
 2. Korzystania z wiedzy opartej na aktualnych badaniach naukowych najwy偶szej jako艣ci
 3. Przejawiania w艂asnej aktywno艣ci w zdobywaniu wiedzy i umiej臋tno艣ci
 4. Kszta艂towania umiej臋tno艣ci pomagaj膮cych w pracy z matkami
 5. Korzystania z literatury fachowej
 6. Korzystania z materia艂贸w dydaktycznych przygotowanych przez wyk艂adowc臋 (w ramach 艣rodk贸w posiadanych przez organizatora kursu)
 7. Do wyra偶ania opinii o organizacji szkolenia i programie nauczania
 8. Do nieobecno艣ci usprawiedliwionej trwaj膮cej nie d艂u偶ej ni偶 10%脗聽 og贸lnego czasu trwania wyk艂ad贸w (godzin edukacyjnych, GE). Sprawy nieobecno艣ci reguluje Regulamin porz膮dkowy.


搂 21

Uczestnik ma obowi膮zek:

- punktualnego przychodzenia na zaj臋cia

- czynnego uczestnictwa w proponowanych w ramach zaj臋膰 zadaniach i dyskusji przypadk贸w

- przestrzegania ciszy w trakcie wyk艂ad贸w

- utrzymania czysto艣ci w pomieszczeniach wyk艂adowych

- powiadomienia organizatora o nieobecno艣ci na zaj臋ciach lub rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu

- dokonywania wp艂at na konto FTK聽 zgodnie z otrzymanym harmonogramem p艂atno艣ci.搂 22


DOKUMENTACJA PLAC脫WKI

Dokumentacj臋 Plac贸wki stanowi膮:

 1. Struktura CNoL.
 2. Podstawa programowa poszczeg贸lnych kurs贸w.
 3. Ramowy program praktyk.
 4. Regulamin kszta艂cenia.
 5. Regulamin porz膮dkowy.
 6. Zasady rekrutacji na kursy CNoL.
 7. Zasady dla wyk艂adowc贸w CNoL.
 8. Dzienniki prowadzonych zaj臋膰.
 9. Regulamin egzaminu teoretycznego dla kandydat贸w na CDL.
 10. Regulamin egzaminu praktycznego dla kandydat贸w na CDL.
 11. Rejestr wydanych za艣wiadcze艅.
 12. Standardy CDL.
 13. Kodeks etyczny i 鈥瀦awodowy鈥 CDL.
 14. Zasady rozlicze艅 obowi膮zuj膮ce w CNoL/FTK.
 15. Dokumentacja finansowo-ksi臋gowa.


SPOS脫B UZYSKIWANIA I ROZLICZANIA 艢RODK脫W FINANSOWYCH

搂 23

Formy finansowania Plac贸wki to:

 1. Op艂aty uczestnik贸w za kursy i inne wydarzenia edukacyjne.
 2. Op艂aty wynikaj膮ce z realizacji um贸w zawieranych przez w艂a艣ciciela Plac贸wki z innymi podmiotami.


搂 24


Prowadzenie rozlicze艅 finansowych Plac贸wki nale偶y do obowi膮zk贸w ksi臋gowej Fundacji Tw贸rczych Kobiet.


ZMIANY W STATUCIE


搂 25


Zmian w niniejszym statucie dokonuje organ prowadz膮cy Plac贸wk臋.

PRZEPISY PRZEJ艢CIOWE I KO艃COWE


搂 26

Statut wchodzi w 偶ycie z dniem zatwierdzenia przez聽 Rad臋 Plac贸wki.


Statut zatwierdzono i przyj臋to w dniu 1 wrze艣nia 2006 roku.

Zmian dokonano: 5 lipca 2008, 26 lipca 2008, 10 marca 2010, 1 marca 2011, 30 marca 2017.

Share
 

Newsletter

Login:

Email:

Kalendarz

« < Grudzie艅 2018 > »
N P W C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

---Promuj膮 karmienie piersi膮

Kursy CNoL

FTK

Osob膮 prawn膮 prowadz膮c膮 plac贸wk臋 jest Fundacja Tw贸rczych Kobiet.


Stworzone dzi臋ki Joomla!. Designed by: Joomla Themes, hosting. Valid XHTML and CSS.